Anställning

 • Beslut 2021-02-19 (reg.nr 212-2682-20 och 212-2669-20)

  Universitetet hade, i strid med sin egen anställningsordning, inte låtit samtliga sakkunniga granska alla ansökningar från behöriga sökande till anställningen. Överklagandenämnden undanröjde därför beslutet.
 • Beslut 2018-11-16 (reg.nr 211-552 och 553-18)

  Universitetet hade kontaktat okända referenser och de uppgifter som kommit fram hade inte dokumenterats, men hade ändå legat till grund för bedömningen av de klagande. Då universitetet lagt stor vikt vid den uppgivna referenstagningen, var avsaknaden av dokumentation av referenstagningen en sådan brist i ärendet som det inte kunde uteslutas kunde ha påverkat utgången i ärendet. Överklagandenämnden undanröjde därför beslutet.
 • Beslut 2018-04-20 (reg.nr 213-1254-17)

  De sakkunnigas utlåtanden ansågs, i strid med Uppsala universitets anställningsordning, inte vara självständiga. Mot denna bakgrund undanröjde Överklagandenämnden universitetets anställningsbeslut.
 • Beslut 2021-09-17 (reg.nr 212-1780-21)

  Fråga om det var uppenbart obehövligt att genomföra intervju, referenstagning och undervisningsprov med kandidater till en anställning som vikarierande lektor. Av lärosätets anställningsordning framgick att i lärarförslagsnämndens beredning skulle ingå inhämtande av yttrande från sakkunnig eller sakkunniga, samt intervju, referenstagning och undervisningsprov med kandidater som av sakkunnig bedömts främst bör komma ifråga för anställningen om det inte var uppenbart obehövligt.
 • Beslut 2022-02-18 (reg.nr 212-3506-21)

  Högskolan hade, i strid med sin egen anställningsordning, inte låtit alla ansökningar från sökande granskas av samtliga sakkunniga. Överklagandenämnden undanröjde därför beslutet.
 • Beslut 2018-02-16 (reg.nr 211-1097-17)

  Maken till en sökande till en professur var i egenskap av tidigare prefekt vid institutionen jävig då hans hustru anställdes som professor. Prefekten, som varit ansvarig före rekryteringen och även varit den som ansökt om rekryteringsprövningen, borde inte ha haft något med anställningsärendet att göra. Att han inte var prefekt när ansökan från hans hustru inkom föranledde ingen annan bedömning. Mot denna bakgrund undanröjde Överklagandenämnden universitetets anställningsbeslut.
 • Beslut 2018-01-26 (reg.nr 211-971-17)

  Överklagandenämnden undanröjde den 21 april 2017 (211-31-17) Stockholms konstnärliga högskolas beslut om anställning som professor. Fråga om högskolan genom sin styrelse åter har fattat ett offentligrättsligt beslut om anställning som professor.
  Överklagandenämnden har också gjort vissa uttalanden rörande anställning som professor och överlämnat kopia av beslutet till regeringen respektive Universitetskanslersämbetet.

 • Beslut 2017-10-20 (reg.nr 214-645-17)

  Fråga om Överklagandenämnden kunde pröva ett överklagande då den klagande inte hade sökt anställningen.
 • Beslut 2017-04-21 (reg.nr 212-154-17)

  En före detta professor (som nyligen slutat sin anställning) vid en institution kunde inte betraktas som en extern sakkunnig såsom anges i Uppsala universitets anställningsordning. Den sakkunniges utlåtande kunde därför inte ligga till grund för anställningsbeslutet. Mot denna bakgrund undanröjde Överklagandenämnden universitetets anställningsbeslut.
 • Beslut 2017-04-21 (reg.nr 211-31-17)

  Fråga om det har varit uppenbart obehövligt att avstå från sakkunniggranskning i vid anställning av en professor.
 • Beslut 2016-12-16 (reg.nr 212-1120-16)

  Att instruera eller på annat sätt söka påverka en sakkunnig är enligt Överklagandenämndens mening inte förenligt med regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet. Då det inte kunde uteslutas att en viceprefektens uttalande kunde ha påverkat den sakkunniga och därmed utgången i ärendet undanröjde Överklagandenämnden universitetets anställningsbeslut.
 • Beslut 2015-10-23 (reg.nr 213-860-15)

  Fråga om likvärdig behandling då en uppsagd anställd anmält företrädesrätt till återanställning men vars meriter, till skillnad från de sökande till anställningen, inte granskats av de sakkunniga.
 • Beslut 2015-03-13 (reg.nr 212-1170-14)

  Fråga om ett anställningsbeslut, med stöd av omvandlingsregeln i 5 § andra stycket lagen om anställningsskydd (1982:80), är ett över­klag­bart ­beslut enligt 12 kap. 2 § första punkten högskoleför­ordningen (1993:100).
 • Beslut 2014-11-14 (reg.nr 214-1064-14)

  Fråga om den tid som förflutit sedan ett anställningsbeslut fattats har betydelse då anställningen inte har utlysts. Även fråga om särskilda skäl för undantag från informationsskyldighet (ledigkungörande) enligt 6 § anställningsförordningen (1994:373).

 • Beslut 2014-10-17 (reg. nr 212-546-14)

  Fråga om särskilda skäl för undantag från informationsskyldighet (ledigkungörande) enligt 6 § anställningsförordningen (1994:373) vid kortare anställningar. Undantag för anställningar som omfattar högst ett år har inte ansetts vara ett sådant särskilt skäl som avses i anställningsförordningen.
 • Beslut 2014-08-15 (reg.nr 215-353-14)

  Fråga om företrädesrätt enligt 25 a § första stycket lagen om anställningsskydd (1982:80), LAS.
 • Beslut 2014-06-13 (reg.nr 215-259-14)

  Fråga om ett nära kollegialt samarbete mellan sökande och en familjemedlem till en befattningshavare som deltagit i anställningsprocessen, kan utgöra jäv enligt 11 § 5 förvaltningslagen.
 • Beslut 2013-05-17 (reg.nr 215-211-13)

  Prövning av frågan om ett beslut att förordna en person som tillförordnad enhetschef var ett överklagbart anställningsbeslut eller ett arbetsledningsbeslut som inte kan prövas av Överklagandenämnden. En ledamot var skiljaktig.
 • Beslut 2013-05-17 (reg.nr 215-233-13)

  Prövning av frågan om ett beslut rörde sig om överklagbart anställningsbeslut eller ett arbetsledningsbeslut som inte kan prövas av Överklagandenämnden.
 • Beslut 2013-04-19 (reg.nr. 213-85-13)

  Tidpunkt för avlagd doktorsexamen i samband med tidsbegränsade anställningar av postdoktorer är en sådan saklig grund som avses i 12 kap. 5 § andra stycket regeringsformen. Denna sakliga grund kan enligt 4 § anställningsförordningen (1994:373) beaktas utöver skicklighet och förtjänst.
 • Beslut 2012-10-19 (reg. nr 23-419-12)

  Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) gjorde vid ett anställningsförfarande bedömningen att en av de sökande inte uppfyllde kraven för att anställas eftersom det gått mer än fem år sedan hon disputerade. Då bestämmelsen SLU tillämpat inte gällde för det aktuella anställningsförfarandet fanns inte stöd för att hävda att SLU skulle kunna bortse från den klagandes ansökan och meriter. SLU:s beslut undanröjdes och ärendet återförvisades till SLU.
 • Beslut 2011-10-21 (reg.nr 22-565-11)

  En sakkunnig som förordnats i samband med en lektorsanställning har ansetts jävig i förhållande till en av de sökande då de haft en nära privat vänskapsrelation (delikatessjäv). Den sakkunnige skulle inte ha deltagit i handläggningen. Beslutet undanröjdes.
 • Beslut 2010-11-29 (reg.nr 22-2064-10)

  Vid anställning av lektorer måste minst två sakkunniga granska de sökandes samlade skicklighet, alltså både deras vetenskapliga och pedagogiska meriter samt eventuella övriga meriter. Det räcker därför inte att endast en av de sakkunniga har granskat de sökandes samlade skicklighet.

 • Beslut 2009-12-18 (reg.nr 22-588-09 och 22-589-09)

  Det finns inget hinder för en högskola eller ett universitet att ställa upp ytterligare krav än de som följer av 4 kap. 7 § högskoleförordningen för en viss anställning om dessa är sakligt motiverade.

 • Beslut 2009-02-13 (reg.nr 26-3635-08)

  Anställning som forskare. Vid offentlig anställning ska som huvudregel avseende fästas bara vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet. Vetenskapsrådet har emellertid utnyttjat en möjlighet till undantag från denna huvudregel och deras beslut att anställa en mindre meriterad sökande till en forskaranställning bedöms därför inte strida mot bestämmelserna för statlig anställning.
 • Beslut 2008-05-16 (reg.nr 21-353-08)

  Anställning som professor. Fråga om det förelegat jäv.
 • Beslut 2007-05-11 (reg.nr 27-425-07)

  En lektor ansökte om befordran till professor. Rektor beslutade att inte ta upp lektorns ansökan för prövning i sak eftersom ansökan inte skulle hinna behandlas innan lektorn gick i pension. Var detta ett riktigt förfarande eller borde ansökan ha prövats i sak?
 • Beslut 2006-11-17 (reg.nr 25-571-06)

  En sökande till en anställning som upphandlare gjorde gällande att han utsatts för etnisk diskriminering då han inte kallades till anställningsintervju. Fråga om den klagande befunnit sig i en s.k. "jämförbar situation". Allmänt om Överklagandenämndens prövning av diskrimineringsinvändningar i anställningsärenden.
 • Beslut 2006-08-18 (reg.nr 22-370-06)

  En högskola hade vid handläggningen av ett anställningsärende bl.a. skräddarsytt annonsens utformning efter en viss tänkt sökande, begränsat utlysningen till ett minimum samt informellt låtit de sakkunniga förstå att tillsättningsprocessen skulle avbrytas om de inte förordade "rätt" sökande. Anställningsbeslutet, som inte har ansetts förenligt med grunderna för det statliga anställningsväsendet, har undanröjts av Överklagandenämnden.
 • Beslut 2006-05-19 (reg.nr 27-98-06)

  Befordran till anställning som professor. En lektor, som hade uppträtt olämpligt och kränkt studenter i undervisningssituationer, tilldelades en varning av lärosätets personalansvarsnämnd. Lektorn sökte därefter befordran till professor. De sakkunniga tillstyrkte ansökan. Vilken betydelse hade lektorns tidigare beteende för befordringsärendet?
 • Beslut 2006-04-25 (reg.nr 23-1375-05)

  Ett universitet anställde forskare och gav härvid viss förtur till dem som nyligen hade disputerat. Fråga om det förelåg särskilda skäl för universitetet att på detta sätt frångå den allmänna regeln om att den skickligaste skall anställas.
 • Beslut 2006-04-21 (reg.nr 26-1264-05)

  Anställning av forskare (Vetenskapsrådet). Fråga om Överklagandenämnden skulle låta den s.k. jämställdhetsaspekten fälla avgörande till förmån för den klagande samt fråga om detta skulle strida mot EG-rätten. Betydelsen av docenttitel.
 • Beslut 2006-01-20 (reg.nr 22-273-05)

  En sökande till ett lektorat i socialt arbete åberopade bland annat vissa skrifter på arabiska. De sakkunniga kunde inte bedöma skrifterna, eftersom de inte behärskade detta språk. Fråga om det förelegat en skyldighet för universitetet att översätta de åberopade skrifterna. Även fråga om ett eventuellt underhandsbesked från de sakkunniga till lärosätet skulle stå i strid mot någon bestämmelse. Även fråga om det förekommit etnisk diskriminering i ärendet.
 • Beslut 2005-09-16 (reg.nr 26-910-05)

  Anställning. Prövning av frågan om överklagandet hade kommit in i rätt tid till beslutsmyndigheten, då sista dag för överklagande sammanföll med midsommarafton.
 • Beslut 2005-08-12 (reg.nr 21-287-05)

  Anställning av forskare (Vetenskapsrådet). Av 4 § lagen (1994:260) om offentlig anställning framgår att vid anställning skall avseende fästas bara vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet. Skickligheten skall sättas främst, om det inte finns särskilda skäl för något annat. Fanns det vid anställning av forskare särskilda skäl för att såsom Vetenskapsrådet hade gjort prioritera en sökande med kortare forskningserfarenhet framför en sökande med längre forskningserfarenhet?
 • Beslut 2005-08-12 (reg.nr 24-321--322-05)

  Om myndighetens utrednings- och serviceskyldighet i anställningsärenden. En sökande till en anställning hade skickat in en ofullständig ansökan samt angivit: "Om det är något annat jag ska skicka in, är jag tacksam om Ni låter mig veta." Överklagandenämnden har funnit att vad som angetts i ansökan inte kan anses ha medfört någon skyldighet för lärosätet att särskilt efterfråga eller utreda eventuella ytterligare handlingar från den sökandes sida. Skiljaktig mening av en av nämndens ledamöter. Jfr även beslut 2002-04-17 (reg.nr 21-81-02).
 • Beslut 2005-06-17 (reg.nr 22-165,166-05)

  Sakkunnigutlåtandena gav en sökande till ett lektorat ett stort försteg framför en annan sökande. Frågan var bland annat om sakkunniggranskningens entydiga resultat kunde uppvägas av resultatet av provföreläsningar och intervjuer. Principiellt uttalande från Överklagandenämnden i denna fråga och i frågan om betydelsen av sakkunniggranskningen.
 • Beslut 2005-06-17 (reg.nr 27-290-04)

  Om kravet på pedagogisk skicklighet vid befordran till professor inom konstnärlig verksamhet.
 • Beslut 2004-11-19 (reg.nr 22-707-04)

  Har ett lärosäte kunnat "dubblera" en ledigförklarad anställning som lektor och anställa två personer i stället för en? Även jävsfråga (ledamot i lärarförslagsnämnd med vänskapsrelation till den anställde).
 • Beslut 2004-11-19 (reg.nr 22-978-04)

  Det vetenskapliga behörighetskravet för anställning som lektor (4 kap. 7 § högskoleförordningen). En högskola anställde en sökande (utan doktorsexamen) vars huvudsakliga merit var ett avhandlingsmanus. Lektorsbehörigheten har inte ansetts styrkt.
 • Beslut 2004-10-15 (reg.nr 22-294--296-04)

  Anställning som lektor. Hade den klagande diskriminerats på grund av etnisk tillhörighet vid sakkunniggranskningen?
 • Beslut 2004-08-13 (reg.nr 22-302-04)

  Anställning som biträdande lektor. Femårsgränsen i i 4 kap. 8 a § högskoleförordningen. Har ett lärosäte en ovillkorlig skyldighet att anställa den som har avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång framför den sökande som annars skulle utses?
 • Beslut 2004-08-13 (reg.nr 25-347-05)

  Anställning. Prövning av frågan om överklagandet hade kommit in i rätt tid till universitetet. Jfr även beslut 2005-09-16 (reg.nr. 26-910-05)
 • Beslut 2004-06-11 (reg.nr 22-262-04)

  Det vetenskapliga behörighetskravet för anställning som lektor (4 kap. 7 § högskoleförordningen). Måste doktorsexamen ha avlagts i anställningens ämnesområde?
 • Beslut 2004-05-14 (reg.nr 27-182-04)

  Befordran till anställning som professor. Den sökande universitetslektorn hade de senaste åren haft ett flertal akademiska ledaruppdrag, bland annat som prefekt, dekan för grundutbildning och rektor för en annan högskola. Var den vetenskapliga meriteringen alltför begränsad och låg den alltför långt tillbaka i tiden för att befordran nu skulle kunna ske?
 • Beslut 2004-04-16 (reg.nr 22-938-03)

  Anställning som universitetslektor i arbetsvetenskap med inriktning mot organisation och förändringsarbete. Vad innebär Överklagandenämndens uttalande att "de sakkunnigas utlåtanden är av central betydelse" för bedömningen av de sökandes skicklighet? Även fråga om hur meriter inom de olika delarna av anställningens ämnesområde skall vägas mot varandra samt fråga om konsekvensen av att avstå från att genomföra provföreläsning.
 • Beslut 2004-04-16 (reg.nr 27-996-03)

  Befordran till professor med retroaktiv verkan?
 • Beslut 2004-01-23 (reg.nr 21-758-03)

  Anställning av professor i konst med inriktning på tvärkonstnärliga studier (Konstfack).
 • Beslut 2003-12-12 (reg.nr 25-903-03)

  Fråga om åldersdiskriminering vid anställning. En sökande kom på grund av sin ålder inte i fråga för anställning som studievägledare vid en högskola. Överklagandenämnden fann att lärosätet tagit ovidkommande hänsyn till ålder och undanröjde anställningsbeslutet.
 • Beslut 2003-11-14 (reg.nr 21-209-03)

  Anställning som lektor/professor. Sakkunniga av båda könen. Allmänt om "synnerliga skäl". Lärosätet har i ärendet ansetts haft synnerliga skäl för att utse två män som sakkunniga. - Även fråga om det förelegat jäv för en av de sakkunniga (tidigare handledare och förutvarande kollega vid en institution).
 • Beslut 2003-11-14 (reg.nr 24-286-03)

  Borttappad ansökan vid handläggning av anställningsärende.
 • Beslut 2003-11-14 (reg.nr 26-207-03)

  Två personer ansökte hos Vetenskapsrådet om bidrag till anställning som forskare vid Karolinska institutet (KI). Vetenskapsrådet beslutade att ge bidrag till den ene sökande för en anställning vid KI. Lärosätet beslutade att anställa personen i fråga utan prövning av skickligheten hos de två sökande. Då lärosätet inte fullgjort sin skyldighet att i egenskap av statlig anställningsmyndighet göra en prövning av de sökandes meriter m.m. har anställningsbeslutet ansetts strida mot bestämmelserna för det statliga anställningsväsendet.
 • Beslut 2003-08-15 (reg.nr 22-194-03)

  Anställning som lektor. Sakkunniga av båda könen (allmänt om betydelsen). Ett lärosäte har inte ansetts haft synnerliga skäl för att utse endast manliga sakkunniga. Eftersom det inte kunde uteslutas att denna brist i handläggningen kunde ha påverkat utgången av ärendet, undanröjdes anställningsbeslutet.
 • Beslut 2003-02-14 (reg.nr 23-908-02)

  Anställning som forskarassistent. Betydelsen av docentkompetens.
 • Beslut 2002-09-16 (reg.nr 22-150-02)

  Ett universitet ledigförklarade fyra till sex anställningar som universitetslektor. De sakkunnig fann, utan att någon inbördes rangordning därvid gjordes, att tre av de sökande hade den högsta kompetensen. Sedan ett minskat behov av lärare hade uppkommit anställdes endast två av dessa personer. Fråga om universitetet borde ha inhämtat en jämförande bedömning av de först placerades meriter.
 • Beslut 2002-06-19 (reg.nr 25-170-02)

  Anställning som tekniker. Fråga om personliga egenskaper (samarbetsförmåga). 4 § lagen (1994:260) om offentlig anställning.
 • Beslut 2002-05-15 (reg.nr 28-120-02)

  Befordran till anställning som lektor. Kravet på pedagogisk skicklighet. Fråga om bland annat den klagande hade styrkt "breda, gedigna och aktuella kunskaper inom det egna undervisningsämnet". 
 • Beslut 2002-04-02 (reg.nr 21-81-02)

  Handläggningen av ett anställningsärende. Myndighetens utrednings- och serviceskyldighet. Fråga om universitetet borde ha efterfrågat eller utrett eventuella ytterligare handlingar från den klagande.
 • Beslut 2002-02-15 (reg.nr 29-794-01)

  Fråga om överklagandenämnden kan ompröva sitt tidigare fattade beslut i ett anställningsärende.
 • Beslut 2001-10-17 (reg.nr 22-279-01)

  Fråga om ett universitet varit skyldigt att inhämta ytterligare sakkunnigutlåtande vid anställning av lektor. Även fråga om den anställde uppfyllde behörighetskravet för anställningen.
 • Beslut 2001-05-16 (reg.nr 27-158-01)

  Befordran till anställning som professor. Prövningen av den vetenskapliga skickligheten. Låg den vetenskapliga meriteringen alltför långt tillbaka i tiden för att befordran skulle kunna ske?
 • Beslut 2001-02-21 (reg.nr 27-204-00)

  Befordran till anställning som professor. Betydelsen av lokala riktlinjer. Om behörighetsprövningen.
 • Beslut 2001-01-24 (reg.nr 27-339-00)

  Befordran till anställning som professor. Betydelsen av erfarenhet av doktorandhandledning.