Avgöranden

Här presenteras vägledande avgöranden som beslutats av Överklagandenämnden för högskolan efter den 1 januari 2001. Avgörandena är indelade i följande kategorier:

 • Anställning
 • Antagning
 • Befrielse från obligatoriskt utbildningsmoment
 • Indragning av doktorands handledning
 • Diskriminering
 • Studentkårsärenden
 • Tillgodoräknande av utbildning m.m.
 • Utbildningsbevis
 • Anstånd och studieuppehåll

Senast publicerat

 • Beslut 2021-02-19 (reg.nr 212-2682-20 och 212-2669-20)

  Universitetet hade, i strid med sin egen anställningsordning, inte låtit samtliga sakkunniga granska alla ansökningar från behöriga sökande till anställningen. Överklagandenämnden undanröjde därför beslutet.
 • Beslut 2021-01-22 (reg.nr 241-02466-20)

  Fråga om ett lärosäte kan avslå en ansökan om tillgodoräknande av kurser lästa vid samma lärosäte med hänvisning till kvalitetsnivån på kurserna.
 • Beslut 2020-12-21 (reg.nr 243-2606-20)

  Högskolan avslog en ansökan om examen med hänvisning till att delkurser som enligt ansökan skulle ingå i examen, inte var tydligt definierbara och att det i kursplanen inte fanns tydligt avgränsade kursmål per delkurs. Överklagandenämnden ansåg att det inte finns stöd för att ställa krav på avgränsade kursmål per delkurs.
 • Beslut 2020-12-18 (reg.nr 23-2319-20)

  Fråga om antagning till kurs inom ett program som ges med stöd av bestämmelserna i 1 kap. 17 § högskolelagen (1992:1434) som innebär en möjlighet för högskolor att utfärda en gemensam examen.
 • Beslut 2020-10-16 (reg.nr 243-1111-20)

  Beslut om antagning till kompletterande pedagogisk utbildning, och den bedömning av behörigheten som gjorts i samband med antagningen, ger inte rätt att därefter få ett visst examensbevis för ämneslärarexamen om studenten inte uppfyller kraven för den sökta examen. Beslut om antagning och beslut om examensbevis är två självständiga beslut.
 • Beslut 2020-10-16 (reg.nr 243-1171-20)

  Fråga om kurser från en underliggande utländsk examen kan räknas med i en examen på avancerad nivå.
 • Beslut 2020-09-18 (reg.nr 26-729 och 1303-20)

  Fråga om högskolans beslut att avslå en students ansökan annan examinationsform har inneburit diskriminering på sätt som anges i 1 kap. 4 § 3 diskrimineringslagen.

 • Beslut 2020-09-08 (reg.nr 23-1446-20)

  Ett lärosäte hade tillstånd från Universitets- och högskolerådet att ställa upp krav på yrkeslivserfarenhet som behörighetskrav utöver områdesbehörigheten A6/6a vid antagning till förskollärarprogrammet. Lärosätet hade dock inte fört in kravet i utbildningsplanen för utbildningen.

 • Beslut 2020-05-15 (reg.nr 243-441-20)

  Fråga om vilka krav som ställs på undervisningsämnena för att examensbevis för ämneslärarexamen ska kunna utfärdas.
 • Beslut 2020-05-15 (reg.nr 23-790-20)

  Fråga om en sökande tidigare hade genomfört högskolestudier i sådan omfattning att hon eller han kan anses ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen utan att uppfylla kravet på grundläggande behörighet. Nämnden medgav undantag från kravet på grundläggande behörighet.