Avgöranden

Här presenteras vägledande avgöranden som beslutats av Överklagandenämnden för högskolan efter den 1 januari 2001. Avgörandena är indelade i följande kategorier:

 • Anställning
 • Antagning
 • Befrielse från obligatoriskt utbildningsmoment
 • Indragning av doktorands handledning
 • Diskriminering
 • Studentkårsärenden
 • Tillgodoräknande av utbildning m.m.
 • Utbildningsbevis
 • Anstånd och studieuppehåll

Senast publicerat

 • Beslut 2018-01-26 (reg.nr 243-1063-17)

  Tillämpning av 6 kap. 11 § högskoleförordningen. Ett lärosäte ansåg att en sökande om examensbevis för högskoleexamen har slutfört utbildningen då den sökande redan hade fått en högskoleexamen med samma huvudområde vid ett annat lärosäte. Universitetet hänvisade till sina lokala examensföreskrifter. Fråga om universitetet hade bemyndigande att meddela föreskrifter med ett sådant innehåll. Även fråga om var studenten hade slutfört sin utbildning.
 • Beslut 2018-01-26 (reg.nr 211-971-17)

  Överklagandenämnden undanröjde den 21 april 2017 (211-31-17) Stockholms konstnärliga högskolas beslut om anställning som professor. Fråga om högskolan genom sin styrelse åter har fattat ett offentligrättsligt beslut om anställning som professor.
  Överklagandenämnden har också gjort vissa uttalanden rörande anställning som professor och överlämnat kopia av beslutet till regeringen respektive Universitetskanslersämbetet.

 • Beslut 2017-12-15 (reg.nr 246-1116-17)

  Ett lärosäte stängde av en student som inte betalat sin studieavgift. Frågan i ärendet var om lärosätet hade uppfyllt kraven i 10 § förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor, dvs. om påminnelse om betalning inom viss tid och information om vilka konsekvenserna kan bli om studenten inte betalar studieavgiften.
 • Beslut 2017-12-15 (reg. nr 243-1048-17)

  Fråga om ett universitet har kunnat ställa krav på genomgången egenterapi inom ramen för en kurs inom psykoterapeutprogrammet.
 • Beslut 2017-11-17 (reg. nr 243-1096-17)

  Fråga om ett lärosäte kunde avslå en ansökan om examen med hänvisning till att en kurs på grundnivå läst vid ett annat lärosäte, inte ansågs vara på grundläggande högskolenivå.
 • Beslut 2017-10-20 (reg.nr 214-645-17)

  Fråga om Överklagandenämnden kunde pröva ett överklagande då den klagande inte hade sökt anställningen.
 • Beslut 2017-09-06 (reg.nr 23-890-17)

  Fråga om det ett särskilt behörighetskrav om kandidatexamen innebär att den sökande ska ha fullgjort ett examensarbete om 15 högskolepoäng.
 • Beslut 2017-08-25 (reg.nr 241-559-17)

  Fråga om en ansökan om tillgodoräknande bara kan prövas mot en examen.
 • Beslut 2017-06-17 (reg.nr 243-300-17)

  Fråga om ett examensarbete som ingått i den behörighetsgivande examen kan ingå i en examen på avancerad nivå.
 • Beslut 2017-05-09 (reg.nr 23-271-17)

  En sökande bedömdes som obehörig eftersom han inte hade skickat in en utskrift av ett självständigt akademiskt arbete med post till en institution vid Uppsala universitet. Överklagandenämnden konstaterade att om en handling på något sätt kommer in till Universitets- och högskolerådet anses den därmed ha kommit det lärosäte tillhanda på vars uppdrag rådet genomför antagningen. Nämnden konstaterade också att bestämmelsen i 7 kap. 4 § högskoleförordningen inte gav stöd för att en handling ska komma in till en viss institution vid lärosätet vid en viss tid.