Avgöranden

Här presenteras vägledande avgöranden som beslutats av Överklagandenämnden för högskolan efter den 1 januari 2001. Avgörandena är indelade i följande kategorier:

 • Anställning
 • Antagning
 • Befrielse från obligatoriskt utbildningsmoment
 • Indragning av doktorands handledning
 • Diskriminering
 • Studentkårsärenden
 • Tillgodoräknande av utbildning m.m.
 • Utbildningsbevis
 • Anstånd och studieuppehåll

Senast publicerat

 • Beslut 2019-09-12 (reg.nr 23-1664-19)

  Fråga om ett lärosäte kan ställa upp krav på de sökande ska styrka möjlighet att bedriva familjeterapeutiskt arbete i en omfattning om minst två familjesamtal/vecka.
 • Beslut 2020-05-15 (reg.nr 23-790-20)

  Fråga om en sökande tidigare hade genomfört högskolestudier i sådan omfattning att hon eller han kan anses ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen utan att uppfylla kravet på grundläggande behörighet. Nämnden medgav undantag från kravet på grundläggande behörighet.
 • Beslut 2019-04-12 (reg.nr 26-1357-18)

  Fråga om högskolans beslut att avslå en students ansökan annan examinationsform har inneburit diskriminering på sätt som anges i 1 kap. 4 § 3 diskrimineringslagen.
 • Beslut 2019-04-12 (reg. nr 241-359-19)

  Fråga om tillgodoräknande av examensarbete när den sökande hade skrivit arbetet tillsammans med en annan student.
 • Beslut 2019-02-15 (reg. nr 23-1420-18)

  Fråga om meriter som endast har laddats upp i ValiWeb kan anses vara inkomna till Göteborgs universitet.
 • Beslut 2019-02-11 (reg.nr 23-276-19)

  Prövning av undantag från behörighetsvillkor. Är lärosätet skyldigt att pröva en ansökan om undantag från behörighetsvillkoren.
 • Beslut 2019-01-18 (reg.nr 241-1312-18)

  Fråga om ett lärosäte kan avslå en ansökan om tillgodoräknande av en viss utbildning med hänvisning till att studenten inte är antagen till den aktuella utbildningen.
 • Beslut 2019-01-18 (reg.nr 241-1377-18)

  Fråga om en ansökan om tillgodoräknande kan avslås med hänvisning till att den åberopade utbildningen ingått i den behörighetsgivande utbildningen.
 • Beslut 2018-11-16 (reg.nr 211-552 och 553-18)

  Universitetet hade kontaktat okända referenser och de uppgifter som kommit fram hade inte dokumenterats, men hade ändå legat till grund för bedömningen av de klagande. Då universitetet lagt stor vikt vid den uppgivna referenstagningen, var avsaknaden av dokumentation av referenstagningen en sådan brist i ärendet som det inte kunde uteslutas kunde ha påverkat utgången i ärendet. Överklagandenämnden undanröjde därför beslutet.
 • Beslut 2018-10-29 (reg.nr 23-835-18)

  Fråga om ett lärosäte kan kräva att sökanden till Vidareutbildning av lärare måste skriva ett godkänt valideringsprov för behörighet genom reell kompetens.