Avgöranden

Här presenteras vägledande avgöranden som beslutats av Överklagandenämnden för högskolan efter den 1 januari 2001. Avgörandena är indelade i följande kategorier:

 • Anställning
 • Antagning
 • Befrielse från obligatoriskt utbildningsmoment
 • Indragning av doktorands handledning
 • Diskriminering
 • Studentkårsärenden
 • Tillgodoräknande av utbildning m.m.
 • Utbildningsbevis
 • Anstånd och studieuppehåll

Senast publicerat

 • Beslut 2021-06-10 (reg.nr 23-1394-21)

  Fråga om ett lärosäte när det gäller kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) kan ställa upp krav på att den sökande ska ha arbetslivserfarenhet av en viss omfattning.

 • Beslut 2021-09-14 (reg.nr 23-1833-21)

  Fråga om antagning till kurs på avancerad nivå. Lärosätet hade angett att behörighetskravet för kursen var grundläggande behörighet för avancerad nivå. Nämnden konstaterade att 7 kap. 30 § högskoleförordningen var tillämplig. Då den sökande genomgått utbildning på grundnivå i form av en kurs om 15 högskolepoäng ansågs hon uppfylla behörighetskravet.
 • Beslut 2021-09-02 (reg.nr 23-1964-21)

  Hade lärosätet fastställt vilken dag som var sista dag för kompletteringen av ansökan till utbildningen. Tillämpning av 7 kap. 4 § högskoleförordningen.
 • Beslut 2021-02-19 (reg.nr 212-2682-20 och 212-2669-20)

  Universitetet hade, i strid med sin egen anställningsordning, inte låtit samtliga sakkunniga granska alla ansökningar från behöriga sökande till anställningen. Överklagandenämnden undanröjde därför beslutet.
 • Beslut 2021-01-22 (reg.nr 241-02466-20)

  Fråga om ett lärosäte kan avslå en ansökan om tillgodoräknande av kurser lästa vid samma lärosäte med hänvisning till kvalitetsnivån på kurserna.
 • Beslut 2020-12-21 (reg.nr 243-2606-20)

  Högskolan avslog en ansökan om examen med hänvisning till att delkurser som enligt ansökan skulle ingå i examen, inte var tydligt definierbara och att det i kursplanen inte fanns tydligt avgränsade kursmål per delkurs. Överklagandenämnden ansåg att det inte finns stöd för att ställa krav på avgränsade kursmål per delkurs.
 • Beslut 2021-04-16 (reg.nr 243-3003-20)

  Fråga om det finns rättsligt stöd för att neka en student examensbevis på den grunden att studenten antagits till ett utbildningsprogram (juristprogrammet) med ett falskt högskoleprovsresultat. Nämnden bedömde att det inte finns något sådant rättsligt stöd. I stället var den avgörande omständigheten om studenten hade fått godkänt resultat på samtliga kurser som krävs för en juristexamen vid det aktuella lärosätet. Överklagandenämnden överlämnade en kopia av beslutet till regeringen.
 • Beslut 2021-04-16 (reg.nr 243-2579-20)

  Fråga om undantaget från kravet på en tidigare examen i examensordningen kan tillämpas för en utländsk student som felaktigt antagits till ett Erasmus Mundus masterprogram, utan att ha haft grundläggande behörighet i form av en examen. I ärendet hade universitetet senare antagit studenten till två kurser på avancerad nivå där behörighetskraven bl.a. var examen på grundnivå 180 högskolepoäng respektive kandidatexamen.
 • Beslut 2021-06-11 (reg.nr 243-734-21)

  En doktorand ansökte om en medicine doktorsexamen. Universitetet ansåg, att eftersom doktoranden antagits inom forskarutbildningsämnet odontologi kunde hon därmed inte få en doktorsexamen i ett annat ämne. Överklagandenämnden konstaterade att något krav på att man ska vara antagen till ett särskilt program eller ett visst ämne för att få ansöka om en viss examen inte finns i högskoleförfattningarna. Nämnden undanröjde universitetets beslut och återlämnade ärendet till universitetet för fortsatt handläggning.
 • Beslut 2021-11-12 (reg.nr 243-2406-21)

  Överklagandenämnden undanröjde universitetets beslut att inte utfärda en medicine doktorsexamen och återlämnade ärendet för fortsatt handläggning (se 243-734-21). Universitetet avslog efter en ny prövning ansökan igen. Överklagandenämnden konstaterade att det av universitetets yttrande framgick att doktoranden uppfyllde de utbildningsmässiga kraven för medicine doktorsexamen och biföll därför överklagandet.