Avgöranden

Här presenteras vägledande avgöranden som beslutats av Överklagandenämnden för högskolan efter den 1 januari 2001. Avgörandena är indelade i följande kategorier:

 • Anställning
 • Antagning
 • Befrielse från obligatoriskt utbildningsmoment
 • Indragning av doktorands handledning
 • Diskriminering
 • Studentkårsärenden
 • Tillgodoräknande av utbildning m.m.
 • Utbildningsbevis
 • Anstånd och studieuppehåll
 • Studieavgift
 • Övrigt

Senast publicerat

 • Beslut 2022-01-21 (reg.nr 242-03039-21)

  Fråga om lärosätets beslut om att inte tillåta en student att få delta i seminarier och föreläsningar på distans har inneburit diskriminering på sätt som anges i 1 kap. 4 § 3 diskrimineringslagen. Även fråga om befrielse från obligatoriskt utbildningsmoment. Två ledamöter var skiljaktiga.
 • Beslut 2021-12-10, (reg.nr 243-03150-21)

  Fråga om ett lärosäte kan avslå en ansökan om examen med hänvisning till att den sökande redan har fått samma examen vid ett annat lärosäte.
 • Beslut 2021-06-10 (reg.nr 23-1394-21)

  Fråga om ett lärosäte när det gäller kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) kan ställa upp krav på att den sökande ska ha arbetslivserfarenhet av en viss omfattning.

 • Beslut 2021-09-14 (reg.nr 23-1833-21)

  Fråga om antagning till kurs på avancerad nivå. Lärosätet hade angett att behörighetskravet för kursen var grundläggande behörighet för avancerad nivå. Nämnden konstaterade att 7 kap. 30 § högskoleförordningen var tillämplig. Då den sökande genomgått utbildning på grundnivå i form av en kurs om 15 högskolepoäng ansågs hon uppfylla behörighetskravet.
 • Beslut 2021-09-02 (reg.nr 23-1964-21)

  Hade lärosätet fastställt vilken dag som var sista dag för kompletteringen av ansökan till utbildningen. Tillämpning av 7 kap. 4 § högskoleförordningen.
 • Beslut 2022-02-03 (reg.nr 23-158-22)

  Fråga om vilka förvaltningsrättsliga föreskrifter (kursplaner) som ska tillämpas. Hade lärosätet rättsligt stöd att pröva behörighet till kurs med hänvisning till kursplaner som reviderats och meddelats åtta veckor innan kursstart, men som ännu inte trätt i kraft. Även fråga om ändring av gynnande förvaltningsbeslut.
 • Beslut 2022-03-08 (reg.nr 23-464-22)

  Antagning till senare del av program. Fråga om vilka behörighetsbestämmelser som skulle tillämpas.
 • Beslut 2022-06-02 (reg.nr 23-1393-22)

  Fråga om lärosätet hade rätt att kräva att yrkeserfarenheten måste ha förvärvats inom inriktningen för den sökandes ämneslärarexamen, då detta inte framgick av behörighetskraven till speciallärarprogrammet.
 • Beslut 2022-09-23 (reg.nr 23-1769-22)

  Fråga om tillämpning av krav för särskild behörighet. Lärosätet hade meddelat föreskrifter om krav utöver vad den särskilda behörigheten tillåter, utan att först ha gett Universitets- och högskolerådet (UHR) tillfälle att yttra sig över högskolans förslag i enlighet med 7 kap. 11 § andra stycket högskoleförordningen (1993:100).
 • Beslut 2021-02-19 (reg.nr 212-2682-20 och 212-2669-20)

  Universitetet hade, i strid med sin egen anställningsordning, inte låtit samtliga sakkunniga granska alla ansökningar från behöriga sökande till anställningen. Överklagandenämnden undanröjde därför beslutet.