Avgöranden

Här presenteras vägledande avgöranden som beslutats av Överklagandenämnden för högskolan efter den 1 januari 2001. Avgörandena är indelade i följande kategorier:

 • Anställning
 • Antagning
 • Befrielse från obligatoriskt utbildningsmoment
 • Indragning av doktorands handledning
 • Diskriminering
 • Studentkårsärenden
 • Tillgodoräknande av utbildning m.m.
 • Utbildningsbevis
 • Anstånd och studieuppehåll

Senast publicerat

 • Beslut 2017-05-09 (reg.nr 23-271-17)

  En sökande bedömdes som obehörig eftersom han inte hade skickat in en utskrift av ett självständigt akademiskt arbete med post till en institution vid Uppsala universitet. Överklagandenämnden konstaterade att om en handling på något sätt kommer in till Universitets- och högskolerådet anses den därmed ha kommit det lärosäte tillhanda på vars uppdrag rådet genomför antagningen. Nämnden konstaterade också att bestämmelsen i 7 kap. 4 § högskoleförordningen inte gav stöd för att en handling ska komma in till en viss institution vid lärosätet vid en viss tid.
 • Beslut 2017-04-24 (reg.nr 23-281-17)

  Ett särskilt behörighetskrav har formulerats som att två av fyra angivna behörighetsbakgrunder bör vara uppfyllda. Detta har bedömts innebära att kravet inte kan anses vara helt nödvändigt för att en student ska kunna tillgodogöra sig den aktuella utbildningen. Det har därför saknats rättsligt stöd för att finna den sökande obehörig på denna grund.
 • Beslut 2017-04-21 (reg.nr 212-154-17)

  En före detta professor (som nyligen slutat sin anställning) vid en institution kunde inte betraktas som en extern sakkunnig såsom anges i Uppsala universitets anställningsordning. Den sakkunniges utlåtande kunde därför inte ligga till grund för anställningsbeslutet. Mot denna bakgrund undanröjde Överklagandenämnden universitetets anställningsbeslut.
 • Beslut 2017-04-21 (reg.nr 211-31-17)

  Fråga om det har varit uppenbart obehövligt att avstå från sakkunniggranskning i vid anställning av en professor.
 • Beslut 2017-02-03 (reg.nr 23-77-17)

  Fråga om vilken kursplan som ska tillämpas då kursplanen finns både på svenska och engelska.
 • Beslut 2017-01-20 (reg. nr 244-1489-16)

  Fråga om student som omfattas av förordning (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor kan nekas anstånd med att påbörja studierna med hänvisning till att studieavgiften inte har betalats i tid.
 • Beslut 2017-01-20 (reg.nr. 23-1728-16)

  Vid prövning av behörighet till s.k. kurspaket prövar Överklagandenämnden överklagandet efter de behörighetskrav som anges i kursplanen för varje kurs i paketet.
 • Beslut 2016-12-16 (reg.nr 212-1120-16)

  Att instruera eller på annat sätt söka påverka en sakkunnig är enligt Överklagandenämndens mening inte förenligt med regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet. Då det inte kunde uteslutas att en viceprefektens uttalande kunde ha påverkat den sakkunniga och därmed utgången i ärendet undanröjde Överklagandenämnden universitetets anställningsbeslut.
 • Beslut 2016-11-18 (reg.nr 243-769-16)

  Fråga om en student kan få kursbevis för en kurs som helt och hållet har tillgodoräknats.
 • Beslut 2016-09-23 (reg.nr 241-1434-16)

  En student ansökte om tillgodoräknande av ett examensarbete inom Specialistsjuksköterskeprogrammet som motsvarande en kurs med en annan inriktning inom programmet som inkluderade ett examenarbete. Lärosätet hade stöd för att kräva att studenten för tillgodoräknande uppfyllde krav som hänför sig till den aktuella inriktningen på Specialistsjuksköterskeprogrammet.