Överklagande­nämnden för högskolan

Överklagandenämnden för högskolan är en myndighet som har till uppgift att pröva överklaganden av vissa beslut fattade inom högskolan och yrkeshögskolan. 

Går inte att överklaga

Överklagandenämnden är sista instans i dessa ärenden, det vill säga det går inte att överklaga Överklagandenämndens beslut.

Överklagandenämndens senaste avgöranden:

 • Beslut 2017-02-03 (reg.nr 23-77-17)

  Fråga om vilken kursplan som ska tillämpas då kursplanen finns både på svenska och engelska.
 • Beslut 2017-01-20 (reg.nr. 23-1728-16)

  Vid prövning av behörighet till s.k. kurspaket prövar Överklagandenämnden överklagandet efter de behörighetskrav som anges i kursplanen för varje kurs i paketet.
 • Beslut 2017-01-20 (reg. nr 244-1489-16)

  Fråga om student som omfattas av förordning (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor kan nekas anstånd med att påbörja studierna med hänvisning till att studieavgiften inte har betalats i tid.
 • Beslut 2016-12-16 (reg.nr 212-1120-16)

  Att instruera eller på annat sätt söka påverka en sakkunnig är enligt Överklagandenämndens mening inte förenligt med regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet. Då det inte kunde uteslutas att en viceprefektens uttalande kunde ha påverkat den sakkunniga och därmed utgången i ärendet undanröjde Överklagandenämnden universitetets anställningsbeslut.
 • Beslut 2016-09-15 (reg.nr 23-824-16)

  Frågan om Försvarshögskolan kan kräva att fysiska tester ska vara godkända för att den sökande ska anses vara behörig till sökt högskoleutbildning. Även fråga om krav på föreskrifter.
 • Beslut 2016-08-25 (reg.nr 23-978-16)

  Frågan om delar av en kurs kan ingå i en behörighetsprövning till l Kompletterande pedagogisk utbildning.
 • Beslut 2016-11-18 (reg.nr 243-769-16)

  Fråga om en student kan få kursbevis för en kurs som helt och hållet har tillgodoräknats.
 • Beslut 2016-09-23 (reg.nr 241-1434-16)

  En student ansökte om tillgodoräknande av ett examensarbete inom Specialistsjuksköterskeprogrammet som motsvarande en kurs med en annan inriktning inom programmet som inkluderade ett examenarbete. Lärosätet hade stöd för att kräva att studenten för tillgodoräknande uppfyllde krav som hänför sig till den aktuella inriktningen på Specialistsjuksköterskeprogrammet.
 • Beslut 2015-08-21 (reg.nr. 243-583-15)

  En student ansökte om examensbevis för kandidatexamen. Lärosätet avslog ansökan med hänvisning till att hon endast hade 157,5 högskolepoäng. Studenten hänvisade bl.a. till nämndens beslut 2014-04-11 (reg.nr. 243-228-14) och åberopade till 22,5 avklarade poäng i en oavslutad kurs. Utifrån kursens utformning fann Överklagandenämnden att de åberopade momenten inte kunde utgöra sådana delar av en kurs som kan ingå i en kandidat­examen.
 • Beslut 2015-06-12, reg.nr 243-348-15

  Fråga om lärosätet haft stöd för att som krav för examen kräva att en student ska ha genomgått ett moment - i detta fall egenterapi - som inte ingått in en kurs inom utbildningen.